ແບ່ງແຍກຕອນດິນ,ຮ່ວມຕອນດິນເຂົ້າກັນ 

ໂອນຫມົດຕອນ(ສຶບທອດມູນມໍລະດົກ)

ຈົດທະບຽນທີ່ດິນຫມົດຕອນ 

 

Senior Social Assessment Consultant (Ref. No A2.1)

Junior Environmental Consultant (Ref. No A2.2)

National Procurement Consultant (Ref. No C1.2)

International Project Preparation Advisor (Ref. No C1.1)

National Financial Management Consultant (Ref. No C1.3)

Document​ Management​ Strategy​ and​ Study​ for​ Digital​ Archive(RF:B1.1)​

ToR-QualitycontrolandICTStrategy B1.2

 

1. Environmentel and Social Management Framework of ESLRP (ກອບນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງສີ່ງແວ້ດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການESLRP-ESMF)

2. Stakeholder Engagement Plan of ESLRP(ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ ESLRP-SEP)

3. Ethnic Groups Development Framework of ESLRP(ກອບນະໂຍບາຍພັດທະນາກຸ່ມຊົ່ນເຜົ່າຂອງໂຄງການESLRP-EGDF)

4. Environmentel and Social Commiment Plan of ESLRP(ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສີ່ງແວ້ດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ ESLRP-ESCP)

5. Labor Management Procedures of ESLRP(ແຜນຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງໂຄງການ ESLRP-LMP)